Adatvévelmi tájékoztató

Az alábbi adatvédelmi tájékoztató azt a célt szolgálja, hogy Ön az adatkezeléssel kapcsolatos minden lényeges információt megismerhessen. Adatvédelmi tájékoztató:

Adatainak kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 17-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján történik. A GDPR 9. cikk (1) bekezdése alapján a politikai vélemény is különleges adat, amelynek kezelése más adatkezelésekhez képest korlátozottabb körben, szigorúbb garanciák mellett lehetséges. Minthogy az adományozó adatai egy párt adatkezelésében szinte mindig összefüggenek e különleges adatokkal, mi minden Önről kezelt adat tekintetében azok szerint a garanciák szerint biztosítjuk az adatok védelmét, amelyeket a GDPR a különleges adatok kezeléséhez megállapít.

Mit és miért kezelünk?

Amennyiben Ön banki átutalással vagy a Barion szolgáltatás igénybevételével küld részünkre adományt, az Ön nevét, bankszámlaszámát, a megjegyzés rovatban feltüntetett adatokat és az adományozott összeget kezeljük. Az adatkezelés célja az Ön neve esetében azon törvényi előírásnak történő megfelelés, miszerint párt névtelen adományt nem fogadhat el és az évi 500 ezer forint feletti összegű adományokat a párt beszámolójában az adományozó megnevezésével kell feltüntetni. Az adatkezelés célja az Ön bankszámlaszáma esetében a számviteli törvény előírásának történő megfelelés. Az adatkezelés célja az Ön által adományozott összeg esetében a számviteli törvény és a párttörvény előírásának történő megfelelés. Az adatkezelés célja az Ön megjegyzés rovatban feltüntetett “magyar állampolgár adománya” esetében azon törvényi előírásnak történő megfelelés, miszerint párt kizárólag magyar állampolgártól fogadhat el adományt.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatok kezelése az Ön által az adatok rögzítését megelőzően tett kifejezett hozzájáruló nyilatkozat [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pont] alapján történik, illetve az LMP jogi igényei védelme érdekében szükséges [GDPR 9. cikk (2) bekezdés f) pont], valamint az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont].

Ki fér hozzá az Ön adataihoz?

A rögzített adatok mindegyike tekintetében az adatkezelő az LMP-Magyarország Zöld Pártja (székhely: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 36. fszt. 5., nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék, képviseli: Schmuck Erzsébet, Kanász-Nagy Máté, kapcsolattartási e-mail cím: info@lmp.hu, kapcsolattartási telefonszám:0616216636 adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: Tóth Csaba telefon: 06702244178 e-mail: adatvedelem@lehetmas.hu. A kezelt adatokhoz csak az LMP munkavállalói, megbízottai férnek hozzá. Az adatkezelő e tevékenysége során adatfeldolgozóként igénybe veszi a Plex Online Informatikai Szolgáltató Kft-t (székhely: 1118 Budapest, Ugron Gábor u. 35., képviseli: Tóth Bálint), amely az adatkezeléssel összefüggésben – az LMP adatkezelőként fennálló felelősségét nem érintve – az alábbi tevékenységet végzi: tárhely szolgáltatás. További adatfeldolgozóként az OTP Bank Nyrt. (székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 16.) amely az adatkezeléssel összefüggésben – az LMP adatkezelőként fennálló felelősségét nem érintve – az alábbi tevékenységet végzi: banki számlavezetési szolgáltatás. További adatfeldolgozóként a Ci-Ma Bt. (székhely: 7632 Pécs, Melinda út 33., képviseli: Matóczai Józsefné) amely az adatkezeléssel összefüggésben – az LMP adatkezelőként fennálló felelősségét nem érintve – az alábbi tevékenységet végzi: könyvelési szolgáltatás. További adatfeldolgozóként a Barion Payment Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1.) amely az adatkezeléssel összefüggésben – az LMP adatkezelőként fennálló felelősségét nem érintve – az alábbi tevékenységet végzi: online fizetési szolgáltatás. A kezelt adatokat az LMP kizárólag a párttörvény rendelkezései szerint teszi hozzáférhetővé a szervezeten kívüli személyek számára.

Az adatkezelés módja

Az LMP az adatokat digitális és papír alapú formában tárolja.

Milyen szervezési és biztonsági intézkedéseket alkalmazunk az Ön adatai védelmében?

Az LMP az adatokat illetéktelenektől elzárt módon tárolja Az LMP az adatfeldolgozó közreműködésével az Ön személyes adatait a jelszóval és titkosítással védett informatikai felületeken kezeli. A program biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között és csak az arra jogosultak férjenek hozzá. Az adatkezelés folyamatában résztvevők titoktartási kötelezettséget vállalnak a megismert személyes adatok kezelésére vonatkozóan. Az LMP csak a törvény által előírt esetekben ad át személyes adatokat harmadik személy címzettek számára, és csak a szükséges mértékben és adatkör tekintetében (bírósági eljárás esetén az eljáró bíróságnak, rendőrségi megkeresés esetén, ha a rendőrség a nyomozáshoz személyes adatokat tartalmazó iratok továbbítását kéri.

Meddig kezeljük az Ön adatait?

Az LMP az adatokat az adományozást követő 8. év utolsó napjáig kezeli. Ha a fenti határidő leteltekor akár az LMP, akár az Ön, akár más által megindított olyan jogi eljárás lenne folyamatban, aminek során az LMP érdekeinek védelme érdekében az adatok kezelésére továbbra is szükség van, úgy az adatok törlésére ezen eljárás jogerős lezárásakor kerül sor.

Kérheti-e Ön adatai törlését, helyesbítését, az adatok kezelésének korlátozását?

Az LMP abban az esetben törli az Ön adatait, ha az adatkezelés jogellenes, ha az adatkezelésre már nincs szükség azokból a célokból, amelyek érdekében az adatkezelés folyt, vagy ha az adatokat uniós vagy tagállami jogi kötelezettség alapján törölni kell. Téves adatrögzítés vagy adataiban beálló változás esetén természetesen kérheti a kezelt adatok helyesbítését, az adatkezelés korlátozását.

Hogyan férhet hozzá Ön a személyes adataival kapcsolatos információkhoz?

Ön tájékoztatást kérhet az LMP-től arról, hogy mely személyes adatait milyen célból, milyen módon kezeljük, valamint másolatot kérhet azon személyes adatokról, amelyeket kezelünk. E kéréseit ingyenesen teljesítjük. Rendelkezési és hozzáférési jogait – adatainak védelme érdekében – csak előzetes azonosítást követően tudjuk biztosítani. Ezért kérjük, hogy az adatkezeléssel összefüggő kéréseit, nyilatkozatait, panaszait az info@lehetmas.hu e-mail címen az LMP-nél regisztrált e-mail címéről küldött e-mailben jelentse be, vagy ha ez valamilyen oknál fogva nem lenne lehetséges, akkor a fenti e-mail címen vagy a 0616216636 telefonszámon jelezze az LMP felé. Utóbbi esetben jogainak gyakorlásához szükség lesz személyazonosságának igazolására. Ön emellett személyes adatainak jogellenes kezelése, illetve az információs önrendelkezési jogához kapcsolódó jogainak sérelme miatt a Fővárosi Törvényszékhez (1055 Budapest, Markó u. 27. levelezési cím: 1363 Bp. Pf. 16.) vagy az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszékhez keresetet nyújthat be (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek), illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., www.naih.hu., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.) fordulhat. Az LMP fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást követő hatállyal módosítsa. Erre tekintettel ajánlott rendszeresen látogatni a https://lmp.hu weboldalt abból a célból, hogy figyelemmel kísérhesse a változásokat. Kérésére átadjuk Önnek mindenkor a hatályos Tájékoztatót nyomtatott formában.